Đa số đại biểu tán thành chưa tăng lương cơ sở năm 2021

0
220

Gần 93% đại biểu Quốc hội Việt Nam tán thành việc chưa tăng lương mức lương cơ sở năm 2021. Lý do được đưa ra là tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 vừa được Quốc hội thông qua chiều 12/11, và được báo chí dẫn lại, thì trong năm 2021 chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo. Năm 2020 cũng không thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội, năm 2020 ngân sách Nhà nước hụt thu khoảng 190.000 tỷ đồng so với dự toán; dự toán thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2021 giảm trên 170.000 tỷ đồng so với dự toán năm 2020. Do đó chưa thể cân đối được nguồn để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp xã hội và trợ cấp hàng tháng (đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm), trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2020 và năm 2021, cũng như điều chỉnh chuẩn nghèo cho giai đoạn tới.

Quốc hội Việt Nam thống nhất tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Tin nói rằng trong năm 2021, Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; chống thất thu thuế, chống chuyển giá, trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ thuế; mở rộng triển khai hóa đơn điện tử; cải cách, hiện đại hóa hệ thống cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước.

Theo RFA